Choose a searcher
 Zoek op Merk
Merk
Model
 Zoek op Grootte
Breedte (mm)
Pitch
Links

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Originele taal: Frans

Tussen COTRAC, SARL ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van LILLE onder nummer 82 B 27, met maatschappelijke zetel op het adres 7 Allée de la Deûle 59136 Wavrin, Frankrijk - Tel: + 33 (0)3 20 90 89 91, e-mail: info@final-track.com (de vennootschap kan per e-mail worden bereikt door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de homepage van de website).

Aan de ene kant,

En de natuurlijke of rechtspersoon die de producten of diensten van het bedrijf koopt,

Aan de andere kant,

Het werd als volgt uitgelegd en overeengekomen:

PREAMBLE

De Verkoper is een uitgever van rupsbanden en apparatuur voor bouw- en openbare werken, bestemd voor consumenten, die via de website (www.final-track.com) op de markt worden gebracht. De lijst en beschrijving van de door FINAL-TRACK.com aangeboden goederen en diensten kunnen worden geraadpleegd op de bovengenoemde websites.

Artikel 1: Doel

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van partijen in verband met de online verkoop van de door verkoper aangeboden producten of diensten.

Artikel 2: Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden (AV) regelen de verkoop van Producten of Diensten, effectuées via de website van het Bedrijf, en zijn een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. Ze zijn volledig tegenstelbaar aan de Koper die ze heeft aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De AV zijn dan van toepassing die welke van kracht zijn op de datum van betaling (of eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.final-track.com/conditions-generales-de-vente.

Het bedrijf zorgt er ook voor dat hun acceptatie duidelijk en onvoorwaardelijk is door het opzetten van een checkbox en een validatieklik. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van al deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en, indien van toepassing, van de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden met betrekking tot een product of dienst en aanvaardt deze zonder beperking of voorbehoud. 

De Klant erkent dat hij over de nodige adviezen en informatie beschikt om ervoor te zorgen dat offre aan zijn behoeften voldoet. 

De Klant verklaart dat hij in staat is om een wettelijk contract naar Frans recht aan te gaan of om de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor hij zich verbindt om dit te doen, rechtsgeldig te vertegenwoordigen. 

Behoudens bewijs van het tegendeel, vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen van de producten die via de website worden verkocht, zijn aangegeven in euro's, exclusief belastingen en nauwkeurig bepaald op de pagina's met productbeschrijvingen. Ze zijn ook aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (BTW + andere mogelijke belastingen) op de bestelpagina van het product, inclusief verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs automatisch berekend exclusief BTW op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze verplichtingen en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper en zijn verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De verkoper nodigt de koper dan ook uit om deze aspecten bij de betreffende lokale autoriteiten te informeren. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment in de toekomst aan te passen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de internetsites van de Vennootschap zijn voor rekening van de Klant. Indien nodig, ook de verzendkosten.

Artikel 4: Sluiting van het online-contract

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1127-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek, moet de Klant een aantal stappen volgen om het contract elektronisch af te sluiten om zijn bestelling te kunnen afronden: Informatie over de essentiële kenmerken van het Product; - Keuze van het Product, indien van toepassing, van de opties; - Vermelding van de essentiële contactgegevens van de Klant (identificatie, e-mail, adres....); - Aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden - Vérificatie van de elementen van de bestelling (dubbelklik formaliteit) en, indien van toepassing, verbetering van de fouten van de bestelling (dubbelklik) en, indien van toepassing, correctie van fouten, de bestelling langs elektronische weg. Alvorens over te gaan tot zijn opdracht, heeft de koper de mogelijkheid om de details van zijn bestelling, de prijs ervan en eventuele fouten te corrigeren of zijn bestelling te annuleren. De uitvoering van de opdracht zal de totstandkoming van dit contract met zich meebrengen. Volg dan de instructies voor betaling, betaling van de producten, en vervolgens de levering van de bestelling. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de betaling van de bestelling, evenals een bevestiging van ontvangst van de bestelling van de opdrachtgever. Hij ontvangt een.pdf kopie van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Tijdens het bestelproces heeft de klant de mogelijkheid om eventuele fouten in de gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren. De voorgestelde taal voor het sluiten van de overeenkomst is het Frans.

De algemene verkoopsvoorwaarden van de offre en de algemene verkoopsvoorwaarden worden per e-mail aan de koper geretourneerd wanneer de bestelling wordt geplaatst en gearchiveerd op de website van de verkoper. In voorkomend geval zijn de professionele en commerciële regels die de auteur van offre wil naleven, beschikbaar in de rubriek "Betaalwijzen" op de website van de Verkoper op het volgende adres: www.final-track.com/modes-de-paiement

De archivering van de communicatie, de bestelling, de details van de bestelling, evenals de facturen is effectué op een drager die bruikbaar en duurzaam is om een kopie te vormen en die duurzaam is in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze informatie kan als bewijs van het contract worden overgelegd.

Voor de geleverde producten zal de levering plaatsvinden op het door de Klant opgegeven adres. Bij de goede uitvoering van de bestelling, verbindt de Klant zich ertoe om zijn werkelijke elementen van de identificatie te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld wegens een abnormaal verzoek, te kwader trouw of om een legitieme reden.

Artikel 5: Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectievelijke prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op de website van het bedrijf, evenals, indien van toepassing, de manier waarop het product wordt gebruikt. In overeenstemming met artikel L112-1 van de Consumentenwet, wordt de consument, door middel van markering, etikettering, affichage of via enig ander geschikt middel, op de hoogte gebracht van de prijzen en bijzondere voorwaarden van de verkoop en de uitvoering van de diensten vóór het afsluiten van de verkoopovereenkomst. In alle gevallen wordt het totale door de Koper verschuldigde bedrag aangegeven op de pagina met de bevestiging van de bestelling. De verkoopprijs van het product is de prijs die geldt op de dag van de bestelling, exclusief de gefactureerde verzendkosten. Deze eventuele kosten worden tijdens het verkoopproces en in ieder geval op het moment van de uitvoering van de bestelling aan de koper meegedeeld. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment aan te passen, met waarborging van de toepassing van de aangegeven prijs op het moment van de bestelling. 

Wanneer producten of diensten niet onmiddellijk worden uitgevoerd, wordt op de productpresentatiepagina duidelijke informatie gegeven over de leveringsdata van de producten of diensten. De klant verklaart dat hij de details van de leveringskosten en de betalingsvoorwaarden, de levering en de uitvoering van het contract heeft ontvangen, evenals gedetailleerde informatie over de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefonische en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten in het kader van deze verkoop. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Bij gebreke hiervan zal Verkoper de Afnemer hiervan op de hoogte stellen; indien de bestelling is geplaatst, en bij gebreke van overeenstemming met Afnemer op een nieuwe leveringsdatum, zal Verkoper de Afnemer terugbetalen. 

De contractuele informatie wordt in detail en in het Frans gepresenteerd. De partijen komen overeen dat afbeeldingen of foto's van de te koop aangeboden producten offerts geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van de Producten offre en hun prijzen worden vermeld op de website van de Onderneming, evenals de minimumduur van de aangeboden contracten in geval van een voortdurende of periodieke levering van producten of diensten. Tenzij anders vermeld, worden de rechten die hieronder worden verleend alleen verleend aan de natuurlijke persoon die de bestelling heeft ondertekend (of de persoon die het opgegeven e-mailadres heeft).

Artikel 6: Naleving 

In overeenstemming met artikel L.411-1 van de Consumentenwet, voldoen de producten en diensten die via deze ABV's te koop worden aangeboden, aan de geldende voorschriften inzake veiligheid en gezondheid van personen, eerlijkheid van handelstransacties en bescherming van de consument. Ongeacht enige commerciële garantie blijft de Verkoper aansprakelijk voor gebreken in conformiteit en verborgen gebreken in het product.

Overeenkomstig artikel L.217-4 levert de verkoper een goed dat voldoet aan de overeenkomst en is hij aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende conformiteit en verborgen gebreken (art. 1641 c. civ.), betaalt de Verkoper de gebrekkige producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling terug of ruilt ze om. De terugbetaling kan als volgt worden aangevraagd: Schrijf een e-mail naar info@final-track.com, geef de reden(en) voor het verzoek om terugbetaling aan, stuur het product terug naar het volgende adres: FINAL-TRACK.COM, 7 Allée de la Deûle, 59136 WAVRIN. De retourkosten zijn voor rekening van de klant die het artikel retourneert.

Upgrade naar het volgende niveau bij levering

Omwille van de tevredenheid behouden wij ons het recht voor om de klant een ander product te leveren dan het door hem bestelde product, indien het aan precies dezelfde gebruiks- en aanpasbaarheidscriteria voldoet en het de klant in staat stelt om zonder extra kosten een product van betere kwaliteit te verkrijgen.

Artikel 7: Behoud van titelclausule Artikel 7: Voorbehoud van titelclausule

De producten blijven eigendom van het bedrijf tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel 8: Leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het afleveradres dat bij het plaatsen van de bestelling en binnen de gestelde termijnen is opgegeven. Deze termijnen houden geen rekening met de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden. Wanneer de Klant meerdere producten tegelijk bestelt, kan het zijn dat de levertijden différents afhankelijk van het type transporteur die wordt gebruikt, worden verlengd. In geval van laattijdige levering heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de voorwaarden van artikel L 138-2 van het Wetboek van Consumentenzaken. De Verkoper vergoedt vervolgens het product en de "eenmalige" kosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het Wetboek van Consumentenzaken. De Verkoper zorgt voor een telefonisch contactpunt (kosten van een lokaal gesprek vanaf een verlengstuk fixe), zoals aangegeven in de e-mailconfiguratie van de bestelling om de opvolging van de bestelling te verzekeren. De Verkoper herinnert eraan dat wanneer de Klant de producten fysiek in ontvangst neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten op de Klant wordt overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele voorbehouden op het geleverde product.

Artikel 9: Beschikbaarheid en presentatie

Indien een artikel langer dan 3 werkdagen niet beschikbaar is, wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld van de verwachte levertijden en kan de bestelling van dit artikel op verzoek worden geannuleerd. De Klant kan dan een creditnota vragen voor het bedrag van het artikel of de volledige terugbetaling en annulering van de bestelling.

Artikel 10: Betaling

Betaling is onmiddellijk na bestelling verschuldigd, ook voor voorbestellingsproducten. De Klant kan effectuer met een creditcard of bankcheque betalen. Kaarten uitgegeven door buiten Frankrijk gevestigde banken moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa). De veilige online betaling per creditcard wordt uitgevoerd door onze betalingsprovider. De doorgegeven informatie is chiffrées in overeenstemming met de regels van de kunst en kan niet worden gelezen tijdens het transport over het netwerk. Zodra de betaling is geïnitieerd door de Klant, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na het vérificeren van de informatie. In overeenstemming met de bepalingen van de Franse Monetaire Code en de bepalingen van de filmliefhebber, is de betalingsverbintenis die per kaart is aangegaan onherroepelijk. Door het verstrekken van zijn bankgegevens op het moment van de verkoop, geeft de klant de verkoper de toestemming om zijn kaart te belasten voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de af te schrijven kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van een fout, of indien het onmogelijk is om de kaart in rekening te brengen, wordt de verkoop onmiddellijk van rechtswege geannuleerd en de bestelling geannuleerd.

Artikel 11: Opzeggingstermijn

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 221-5 van het Wetboek van Consumentenrecht heeft de Koper het recht om zonder opgave van redenen te herroepen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van zijn bestelling. 

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door per e-mail contact op te nemen met de Vennootschap om het verzoek schriftelijk en uitdrukkelijk vast te leggen en zo elke verwarring, geschil of misverstand in verband met een mondeling verzoek per telefoon te voorkomen. Wij informeren de klant dat dit herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 221-18 tot en met L. 221-28 van het Wetboek van de Consument niet kan worden uitgeoefend voor artikelen die onderworpen zijn aan maatwerk door de klant, tweedehands artikelen, of artikelen die op maat zijn gemaakt voor een bepaalde klant. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn worden de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten voor rekening van de klant blijven.

Terugkeer status

Retourzendingen van producten zijn in de originele en volledige staat (verpakking, accessoires, instructies) en dienen indien mogelijk vergezeld te gaan van een kopie van de aankoopfactuur. Restitutieprocedure: Schrijf een verzoek om terugbetaling per e-mail naar info@final-track.com om een retournummer te verkrijgen en stuur het terug naar het volgende adres: FINAL-TRACK.COM, 7 Allée de la Deûle, 59136 WAVRIN.

Verpakking

De producten worden verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen, om een maximale bescherming van de producten tijdens de levering te garanderen. Klanten moeten aan dezelfde normen voldoen bij het retourneren van producten. De klant wordt verzocht het product dat niet geschikt is voor hem in de originele verpakking en in goede staat en geschikt voor de herverkoop terug te sturen.

HERROEPINGSFORMULIER

Ter attentie van [*] (*Seller's CONTACT INFORMATIE van de verkoper)

Het telefoonnummer van de verkoper*: 

Faxnummer van de verkoper*: 

E-mailadres van de verkoper*: 

Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het PRODUCT hieronder:

PRODUCT-referentie

Factuurnummer :

Bestelbonnummer:

- Besteld op [________________]/ontvangen op [____________________].

- Gebruikte betalingswijze:

- Naam van de KLANT en, indien van toepassing, van de begunstigde van de bestelling:

- CLIENT's adres:

- Leveringsadres :

- de handtekening van de FOKKER (behalve in het geval van verzending per e-mail)

- Datum

Artikel 12: Garanties

In overeenstemming met de wet neemt de verkoper de volgende garanties aan: van conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De Verkoper vergoedt de koper of ruilt producten die klaarblijkelijk defect zijn of die niet overeenkomen met de bestelling op effectuée Het verzoek om terugbetaling moet als volgt naar effectuer worden gestuurd: De verkoper herinnert eraan dat de consument:

- beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het goed om met de Verkoper op te treden.

- dat hij kan kiezen tussen vervanging of herstel van de zaak onder de voorwaarden voorzien in de bovenstaande bepalingen: kennelijk gebrekkig of niet in overeenstemming met de bestelling.

- dat zij is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen binnen zes maanden na de levering van de goederen.

- dat, met uitzondering van tweedehands goederen, deze periode wordt verlengd tot 24 maanden

- dat de consument ook een beroep kan doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dat geval kan kiezen tussen annulering van de verkoop of verlaging van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 13: Klachten en bemiddeling

Indien nodig kan de koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de volgende contactgegevens:

- Per e-mail naar info@final-track.com

- Per telefoon op (+33)9 54 69 16 84

In overeenstemming met de bepalingen van Art. L. 611-1 tot L. 616-3 van de consumentencode, wordt de consument ervan op de hoogte gesteld dat hij een beroep kan doen op een consumentenombudsman onder de voorwaarden van titel I van boek VI van de consumentencode.

Indien de klacht niet wordt ingediend bij de klantenservice van de verkoper of indien de consument niet binnen twee maanden reageert, kan hij zich wenden tot een bemiddelaar die zelfstandig zal trachten de partijen bij elkaar te brengen om een minnelijke schikking te vinden.

Artikel 14: Ontbinding van de overeenkomst 

De bestelling kan door de koper per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden geannuleerd in de volgende gevallen:

- levering van een product dat niet voldoet aan de kenmerken van de bestelling;

- levering na het verstrijken van de termijn op het moment van de bestelling of, indien er geen datum is, binnen dertig dagen na betaling;

- prijsstijgingen onrechtvaardig zijn of een wijziging van het product. In deze gevallen kan de koper de terugbetaling van de betaalde waarborgsom eisen, vermeerderd met rente berekend tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum van ontvangst van de waarborgsom.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, aanpassing of gebruik van deze goederen voor welk doel dan ook is ten strengste verboden.

Artikel 16: Overmacht

De nakoming van de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze overeenkomst wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de nakoming ervan verhindert. De verkoper zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

Artikel 17: Nietigheid en wijziging van de overeenkomst en wijziging van de overeenkomst 

Indien een van de bepalingen van dit contract wordt geannuleerd, zal deze annulering niet leiden tot de annulering van de andere bepalingen die tussen de partijen van kracht blijven. Elke contractuele wijziging is slechts geldig na een schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de partijen.

Artikel 18: Bescherming van persoonsgegevens / RGPD

In overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zet de verkoper een verwerking van persoonsgegevens op met het oog op de verkoop en levering van producten en diensten in het kader van dit contract. De Koper wordt op de hoogte gebracht van de volgende elementen: 

- de identiteit en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en, indien van toepassing, de vertegenwoordiger van de voor de verwerking verantwoordelijke: de verkoper, zoals aangegeven bovenaan in deze AV;

- de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

- de rechtsgrondslag van de veredeling

- contractuele prestatie

- de ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens, indien deze bestaan: de voor de verwerking verantwoordelijke, zijn of haar marketingafdelingen, de diensten die belast zijn met de IT-beveiliging, de dienst die belast is met de verkoop, de levering en de bestelling, de onderaannemers die betrokken zijn bij de levering en de verkoop, en elke autoriteit die wettelijk bevoegd is om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens in kwestie

- er zijn geen overdrachten buiten de EU gepland

- de bewaartermijn van de gegevens: het tijdstip van het commerciële voorschrift

- de betrokkene heeft het recht om aan de verantwoordelijke voor de verwerking toegang te vragen tot de persoonsgegevens, rectificatie of effacement, of een beperking van de verwerking met betrekking tot de betrokkene, of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens - de betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie - de informatie die wordt gevraagd bij de bestelling is noodzakelijk voor de opstelling van de factuur (wettelijke verplichting) en de levering van de bestelde goederen, anders kan de bestelling niet worden geplaatst. Er worden geen geautomatiseerde beslissingen of profigamma's geïmplementeerd via het bestelproces.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bepalingen 

Alle clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsmede alle aan- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.

De nietigheid van een contractuele clausule heeft niet de nietigheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden tot gevolg.

Artikel 20: Voorlichting van de consument

Bij de consumenteninformatie worden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Consumentenwetboek hieronder weergegeven:

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben verkregen als hij het kende.

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: De rechtsvordering die voortvloeit uit een verbod op gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

In het geval bedoeld in artikel 1642-1, moet de vordering op straffe van executie worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper kan worden verlost van zichtbare gebreken of een gebrek aan overeenstemming.

Artikel L. 217-4 van het Consumentenwetboek: De verkoper levert een goed conform de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L. 217-5 van het consumentenwetboek: Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst:

1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardige eigenschap wordt verwacht en, indien van toepassing:

- indien het overeenstemt met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft voorgelegd in de vorm van een monster of model;

- indien zij de kwaliteiten heeft die een koper, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering, mag verwachten;

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat de koper wenst, dat ter kennis van de verkoper is gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L. 217-12 van het Wetboek van de Consument: De handeling die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is voorgeschreven na twee jaar na de levering van de goederen.

Artikel L. 217-16 van het Wetboek van de Consument: Wanneer de koper de verkoper in het kader van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of de herstelling van een roerende zaak wordt verleend, verzoekt om herstelling van deze onder de garantie vallende roerende zaak, wordt een eventuele blokkeringsperiode van minstens zeven dagen opgeteld bij de resterende looptijd van de garantie.

Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek van de koper om interventie of de datum waarop de betrokken goederen voor reparatie beschikbaar worden gesteld, indien deze beschikbaarheid volgt op het verzoek om interventie.